Nyheter


Varmt på jobben?

Del
AktiMed 25.06.2018 Nyheter
Det kan være veldig ubehagelig når det er for varmt på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge, men du har ikke rett til å gå hjem på grunn av varmen. Vi har oppsummert hva Arbeidstilsynet skriver om dette.

Konsekvenser av varme

Riktig temperatur er i alles interesse. For høy temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv.

Når det er for varmt:

  • føles luften tørr og ufrisk
  • blir vi lett trøtte og uopplagte
  • nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

 

Regler om temperatur

Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

Du kan lese mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljølovens § 4-4

Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperaturvariasjoner.

Aktuelle tiltak ved varmebelastning:

  • Solavskjerming utvendig
  • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift)
  • Flytting av varmegivende utstyr
  • Kjøleanlegg

 

Du kan ikke bare gå hjem

Kortvarig varmebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selvfølgelig en annen sak.

Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger for å oppnå varme kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager.

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

 

Konkrete råd

Arbeidstaker:

Problemer tas opp med arbeidsgiver og/eller verneombud. Hvis problemet gjentar seg år etter år, be om at det utarbeides rutiner for temperaturbelastninger. Sjekk om bedriften har ventilasjonsanlegg og om dette kan innstilles på annen måte.

Arbeidsgiver:

Vurder grense for forsvarlighet. Sjekk om ventilasjon er justert riktig, og vurder tiltak som ekstra pauser, tilgang på drikke, vifter, kjøleanlegg med videre.

 

(Arbeidstilsynet)


Ønsker du å vite mer om AktiMed Norge?


Ta kontakt på telefon: 974 09910
Eller epost: post@aktimed.no

Kontaktskjema