Hva innebærer ekspertbistand fra Aktimed Helse

Hjelp ved langvarig sykefravær og/eller problem med å mestre jobben

Før ekspertbistand iverksettes, må arbeidstaker og arbeidsgiver være enige om at dette vil være et nyttig tiltak. Deretter må arbeidsgiver få godkjenning fra NAV. Eksperten har taushetsplikt om anliggende som diagnose og private forhold.

Hva innebærer ekspertbistand fra Aktimed Helse?

  1. Oppstartssamtale mellom deg og eksperten for å bli kjent. Hva skal til for at du skal oppleve å ha god livskvalitet? Hva er viktig for at du skal mestre arbeidet?
  2. Oppfølgingssamtale mellom deg og eksperten der vi oppsummerer oppstartssamtalen. Hva vil det være klokt å gjøre videre? Hovedfokus er knyttet til arbeid og arbeidssituasjonen, men vi vil også drøfte om det er noe du selv kan gjøre for å mestre arbeidet bedre. I fellesskap utarbeider vi en plan for mulige tiltak.
  3. Samtale med arbeidsgiver, deg og eksperten for å drøfte hva som er muligheter og hindringer i forbindelse med at du skal bedre mestre jobben og unngå fravær fremover.
  4. Eventuelle oppfølgingsmøter ved behov. Dersom du ønsker dette, kan det også være behov for å involvere fastlege eller andre behandlere. Andre fagpersoner i Aktimed kan også bli involvert ved behov.
  5. Eksperten utarbeider avslutningsvis en rapport som oppsummer muligheter og vansker og gir en anbefaling om veien videre. Rapporten skal godkjennes av deg før den oversendes arbeidsgiver med kopi til deg og NAV. Den skal ikke inneholde helseopplysninger.