Kartlegging og risikovurdering

God kartlegging – gode sluttresultater

Det finnes flere ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. AktiMed har utviklet elektroniske kartleggingsverktøy, som gjør kartleggingen effektiv og geografisk uavhengig.

AktiMed kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

AktiMed kan bistå med kartlegginger

Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø
– Inneklima
– Støy, lys og stråling
– Kjemiske stoffer og støv

Kartlegging av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
– Trivsel
– Kommunikasjon
– Arbeidsoppgaver
– Stress og mestring

Kartlegging av muskel- og skjelettplager
– Tungt og ensformig arbeid
– Vibrasjoner
– Arbeid ved dataskjerm

Kartlegging av helsefremmende faktorer
–  Begeistring

AktiMed kan bistå med risikovurderinger

– Hva kan gå galt
– Hva kan bedriften gjøre for å forhindre dette
– Hva kan bedriften gjøre for å begrense konsekvensene dersom det skjer

Ulykkesforebyggende arbeid
– Opplæring i f.eks. bruk av utstyr og arbeidsteknikker
– Planlegging av arbeidet f.eks. plan for jobbrotasjon
– Oppfølging av registrerte avvik og nestenulykker
– Utarbeidelse av informasjonsmateriell

Kriseberedskap 24t gjennom hele året
– Etablere rutiner i akutt fase
– Bistå de ansatte som opplever krise
– Lederstøtte