ARBEIDSMILJØPRIS 

HMS-konferansen i Haugesund har delt ut arbeidsmiljøpris til virksomheter i regionen siden 2004. Prisen har blitt tildelt virksomheter som har utmerket seg med god innsats og gode resultater i HMS-arbeidet. Med denne prisen ønsker vi å inspirere til systematisk arbeid for å ivareta og utvikle et arbeidsmiljø og en HMS-kultur det er godt å være en del av. 

Du kan foreslå kandidater, d.v.s. virksomheter som har et særs godt HMS-arbeid. Vi ønsker også gjerne at virksomhetene selv skal fremme sitt kandidatur.

I vurderingen vil vi legge vekt på følgende:

  1. Gode rutiner for helsefremmende arbeid: De beste arbeidsplassene er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager. 
  2. Gode rutiner for avvikshåndtering: Har din bedrift et levende HMS-system? Systematisk HMS-arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet. 
  3. Gode rutiner for risikovurdering og oppfølging: God kartlegging gir gode sluttresultater! Kartlegging som er godt planlagt og gjennomført, kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Dette letter oppstarten i et sykefraværs- og HMS-arbeid. 
  4. Gode rutiner for opplæring og kompetanseheving: Kurs og opplæring er et viktig organisatorisk forebyggende tiltak. 
  5. Godt samarbeid med partene i arbeidsmiljøarbeidet (BHT, ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte): Godt arbeidsmiljøarbeid avhenger av at arbeidstakerne og arbeidsgiverne samarbeider om å finne gode løsninger. Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. 

Vi oppfordrer virksomheter til å nominere seg selv eller andre innen 3. oktober 2022. 

Send din nominasjon til konferanse@aktimed.no. (Skriv “ARBEIDSMILJØPRIS” i emnefelt)