Vold og trusler på arbeidsplassen

Publisert: 20.01.2022

Vold og trusler på arbeidsplassen er fortsatt utbredt i mange yrker, og kvinner er mer utsatt enn menn.

Eksponering for vold og trusler har en svært negativ helseeffekt og det er en sikker sammenheng mellom eksponering for vold og trusler på arbeid og høyt sykefravær. I enkelte bransjer er andelen som eksponeres for vold og trusler høyt. Helse- og omsorgssektoren peker seg her negativt ut, spesielt blant ansatte på sykehjem/pleie- og omsorgsinstitusjoner, men også blant ansatte på sykehus og i hjemmetjenesten. Forekomsten av vold og trusler er også høy i politi og vakt-yrker, blant servitører, i undervisningssektoren og i barnehage/SFO. Innen kommunal forvaltning som barnevern, byggesak mv. ser vi også trusler om vold. Andelen av yrkesaktive som har vært utsatt for vold og trusler har det siste ti-året ligget mellom 6,5-7.5 %.

− Selv om enkelte episoder objektivt sett er mer alvorlig enn andre episoder, så vil den subjektive opplevelsen ha betydning for hvorvidt en person opplever negative helsekonsekvenser på kort eller lang sikt, sier Tom Sterud, forsker ved STAMI.

Slike studier er viktige fordi de peker på forebyggingspotensialet knyttet til spesifikke arbeidsmiljøfaktorer i norsk arbeidsliv.

– Studiene underbygger at det fortsatt er et betydelig forebyggingspotensial knyttet til å redusere forekomstene av disse arbeidsmiljøproblemene ute på norske arbeidsplasser. Slike studier er viktige fordi de peker på forebyggingspotensialet knyttet til spesifikke arbeidsmiljøfaktorer i norsk arbeidsliv. Dette gir et kunnskapsgrunnlag som myndigheter, parter og virksomheter kan bruke for å gjøre prioriteringer i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, sier forskeren.

Alle arbeidsplasser bør vurdere risiko for vold og trusler.

Vi anbefaler følgende:

  • Risikovurdering: Hva kan skje?  Hvordan kan vi redusere sannsynlighet for hendelser? Hvordan kan vi redusere konsekvensene? Tiltak kan være både fysiske, men også knyttet til selve jobb-gjennomføringen, kommunikasjonsstil for eksempel rutiner knyttet til kundebehandling mv.
  • Opplæring av risikoutsatt personale – hvordan redusere risiko? Hvordan handle i truende situasjoner?
  • Sikre melding av alle hendelser
  • Sikre faglig god helse–oppfølging av den ansatte gjennom bedriftshelsetjenesten i etterkant av hendelser

Det finnes gode maler for hvordan en kan arbeide systematisk med tiltak som nevnt over hos Arbeidstilsyn og bransjeorganisasjoner. Aktimed har også lang erfaring i å bidra med både kartlegginger, risikovurdering og opplæring knyttet til forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynets temaside om vold og trusler gir god informasjon.

Mer informasjon om vårt tilbud innenfor vold og trusler

Les om vårt tilbud Krisehåndtering og beredskap


Kilde: stami.no