Er du flink nok til å ta pauser?

Publisert: 30.05.2021

En svensk studie på pauser i arbeidsdagen, strekt utover åtte år ble avsluttet før pandemien. Bestod av 600 ansatte, fra 26 forskjellige helsesentre i Skåne.

Den nylig svensk studie gjort på ulike helsearbeidere, gir oss et innblikk i hvor viktig det er å hente seg inn under en stressende arbeidsdag.

I studien deltok terapeuter, leger, sykepleiere, psykologer og det administrative personalet. Selve helsen ble mål gjennom spørreskjemaer og intervjuer.

Pauser er viktigst

– Medarbeidere på samtlige arbeidsplasser der det ble satt i verk tiltak for at de ansatte skulle kunne hente seg inn igjen i løpet av arbeidsdagen, beskriver at de fikk det bedre på jobben. Sier Lina Ejlertsson, forsker i folkehelsevitenskap ved Lunds universitet, i en pressemelding.

Pauser som gir de ansatte mulighet til å hente seg inn igjen, ga klart størst utslag på den selvopplevde helsen på jobb, fant forskeren.

– Når vi er som mest stresset og har aller mest å gjøre på jobben, er behovet størst for å hente seg inn igjen.

Både arbeidsplasskulturen og sjefens lederskap har stor betydning for om folk får til dette på en arbeidsplass, mener forskeren.

Bedre miljø og samhold

Som en del av denne studien fikk forskeren satt i verk spesielle tiltak på seks helsesentre med til sammen 170 ansatte. Ett av tiltakene var nettopp regelmessige pauser fra arbeidet. Andre helsesentre uten tiltak, fungerte som kontrollgruppe.

Deltagerne i den første gruppen beskrev i etterkant at de opplevde å få det bedre på jobben, og at både miljøet og samholdet på arbeidsplassen ble bedre.

Kilde: «Recovery at work as a health-promoting process,»