Ny forskrift for arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene

Publisert: 23.06.2020

I forbindelse med kravene i den nye forskriften kan AktiMed bistå bedrifter.

Forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten så lenge visse vilkår er oppfylt. Herunder at de ansatte tester negativt etter ankomst til Norge.

AktiMed har erfaring med gjennomføring av både større og mindre testoppdrag og gjennomfører blant annet screeningprogram for oljeselskap og rederier før utreise.

I forbindelse med kravene i den nye forskriften kan AktiMed bistå med:

  • Etablere et system for organisering, informasjon og rådgivning knyttet til testing slik at tiden i karantene holdes så lav som mulig.
  • Gjennomføre testing ved ankomst til Norge og retesting etter dag 5.
  • Bistå med smittevernrunder for å sikre at boliger, brakker og arbeidsplasser er organisert slik at omfanget av utbrudd blir lavest mulig dersom smitte skulle oppstå.

Dersom det er flere som skal testes kan AktiMed bistå med gjennomføring av testing på karantenehotell, brakkerigg mv.

Ta kontakt med oss dersom din bedrift har behov for bistand til testing i forbindelse med Covid-19.

Under er hele teksten i den nye forskriften gjengitt. Bestemmelsen har (per 22. juni 2020) følgende ordlyd:

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5 a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. [vår understrekning]
Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5.
Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.
Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.