AktiMed bistår med en rekke tjenester

Publisert: 02.04.2020

Vi utvikler nå produkter og tjenester som kan benyttes i den utfordrende situasjonen både selskaper og privatpersoner nå befinner seg i.

Strategisk rådgivning 
Oppdatert informasjon og planlegging med alternative scenarioer er viktig for å kunne møte de utfordringene som vi nå ser komme de neste 1-2 år. AktiMed anbefaler at det utarbeides pandemiplan der en tar utgangspunkt i ulike scenarioer og planlegge aksjoner i forhold til scenarioene. AktiMeds tilnærming tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjente modeller for pandemi planlegging i virksomheter.

Beredskaps- og kontinuitetsplanlegging
De fleste virksomheter har behov for å tilpasse beredskapsplaner til en pandemi situasjon. Vi anbefaler også at alle virksomheter utarbeider planer for å opprettholdelse av kritiske funksjoner basert på alternative scenarioer. AktiMed kan bistå med å implementere anerkjente metoder for kontinuitetsplanlegging og bidra med prosess støtte.

Risikokartlegging og risikokontroll – pandemi
Risikokartlegging og risikovurdering er kritisk i forhold til å kontrollere smitte og redusere driftskonsekvenser av pandemien. Dette er den tjeneste vi utfører og leverer mest av i denne fasen av pandemien.

Prosedyrer og instrukser smittevern
Klare retningslinjer for smitteforebyggende arbeid er et viktig hjelpemiddel til å bidra til at ansatte følger opp det smitteforebyggende arbeidet. Retningslinjene må være tilpasset en situasjon i rask endring. AktiMed bidrar med å utarbeide instrukser i forhold til Korona-pandemien.

Kompetanse
Lederopplæring – kriseledelse, brife og defuse
I forbindelse med den krevende tiden vi er inne i nå er det viktig å forberede ledende personell til å støtte sine ansatte til å holde ut i jobben, til å stå sammen som et team, til å håndtere krevende samtaler med pårørende og til å gjennomføre krevende prioriteringer.

Opplæring ansatteInteraktivt digitalt seminar
Informasjonen om pandemien er overveldende og skremmende. Det er vanskelig å forholde seg til den massive informasjon som blir presentert. Informasjon med mulighet til toveiskommunikasjon er etterspurt og opplevd nytteverdi har vært stor.
Korona-pandemi; hva betyr det for oss?

Casehåndtering
Det vil oppstå smittesituasjoner som kan angå hele avdelinger og/eller enkeltpersoner. AktiMed kan bidra med bistand innen følgende områder

  • Håndtering av smittesituasjonen i bedriften
  • Håndtering av enkelte smitte case
  • Håndtering av ansatte i risikogrupper

AktiMed har helsepersonell som leger, sykepleiere og psykologer som har erfaring i å håndtere slike problemstillinger.

Psykisk støtte og oppfølging
Karantene og isolering, samt bekymring for egen og pårørendes helse innebærer en betydelig psykisk belastning. Permitteringer og økonomisk usikkerhet er også en del av dette bildet.

Støttetelefon psykisk helse
AktiMed har opprettet en støttetelefon hvor en kan ringe for råd, veiledning og samtale med kvalifisert helsepersonell. Støttetelefonen er betjent av sykepleiere, leger og psykologer. Les mer om støttetelefon psykisk helse

Kvalitetssikrede selvhjelpsprogram
AktiMed har kvalitetssikret selvhjelpsprogram i forhold til psykisk helse. Disse kan benyttes som frittstående eller sammen med støttesamtaler eller behandling hos psykolog. Målgruppen er ansatte med lettere psykiske helseplager.

Helse@home
Målet med Helse@home er å lette hverdagen til både ledere og ansatte i den krevende tiden vi er inni. Helse@home pakken inneholder en kombinasjon av råd og tips til ledere og ansatte som sitter på hjemmekontor i forhold til: Psykisk og sosial helse, fysisk aktivitet, smittevern og ergonomi.
Les mer om helse@home

Korona rådgivningstelefon 91 00 44 79
Rådgivningstelefon er et tilbud til virksomheter og ansatte om rask tilgang til faglig rådgivning knyttet til koronainfeksjon og forebygging. Betjenes av personell med spesiell kompetanse innen smittevern, håndtering av smittede. Medarbeiderne oppdateres kontinuerlig i forhold til endringer i retningslinjer, anbefalinger mv. Les mer om Korona rådgivningstelefon

Digitale legekonsultasjoner
Vi går inn i en periode med begrenset kapasitet hos fastlegene og økende behov for hjelp og støtte. AktiMed etablerer i denne perioden et tilbud som kan øke kapasiteten i helsevesenet. Tilbudet vil være åpent for virksomheter som inngår avtale om dette.

Offshore: Screening før utreise og oppfølging av risikogrupper
Enkelte operatører krever at medarbeiderne gjennomgår screening før utreise offshore. Kravene som stilles varierer. AktiMed kan bidra til å etablere screeningrutiner og gjennomføre disse. Vedr risikogrupper: I noen faser av en pandemisituasjon kan det komme helsemessige begrensninger i forhold til utreise til bestemte installasjoner. AktiMed kan bidra med å følge opp slike krav.

Attester
Retningslinjer for offshore, skipsfart, førerkort, tog er endret og attester er gitt forlenget varighet. Prosedyrer er tilpasset pandemisituasjonen. AktiMed utsteder fortsatt slike attester.