Coronavirus

Publisert: 02.03.2020

Som bedriftshelsetjeneste får vi mange henvendelser om hvordan virksomheter bør forholde seg i forhold til ulike spørsmål:

 • Ansatte som har vært i områder med pågående smitte de siste 14 dager og som ikke har symptomer?
 • Hvilke forebyggende tiltak bør virksomheten innføre?
 • Hva kan BHT bistå med?
 • Kan BHT bistå med prøvetaking på ansatte som har vært på reise?
 • Hva skal ansatte som har symptomer gjøre?
 • Hvordan skal en forholde seg til jobbreiser nå og fremover?

Besvarelsene har kort gyldighet fordi anbefalinger og definisjoner endres i tråd med utviklingen og kunnskap om sykdommen. Vi anbefaler å følge med på Folkehelseinstituttets sider, spesielt nettsiden Råd og informasjon til befolkningen om nytt Coronavirus.  

Generelt:

 • En tror at viruset primært smitter med dråpesmitte og at ved avstand over 1-2 meter fra syk pasient så reduseres smitterisikoen. I tillegg kommer hånd/munn (slimhinne) smitte. God håndhygiene er da svært viktig!
 • Kommunelegen er den som har overordnet ansvar/myndighet for å stanse smittespredning; dvs. også smittespredning i virksomhetene.

 
Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer situasjonen kontinuerlig nasjonalt og internasjonalt, og dersom en følger deres anbefalinger er dette fullt forsvarlig og basert på grundige vurderinger.

Noen virksomheter velger basert på egne risikovurderinger av bl.a. konsekvenser for drift å ha strengere retningslinjer.

De bedriftsinterne rådene kan avvike fra Folkehelseinstituttets råd ved at de har en videre definisjon av områder med pågående spredning (for eksempel hele Italia mot FHI som 27.02.2020 sier regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia), og ved at de har anbefalinger om ikke å møte på arbeidsplassen de første 14 dager etter opphold i et område med pågående smittespredning.

Dette gjelder for eksempel utreise til enkelte operatørers oljeplattformer.  Bakgrunn for disse rådene er potensielt svært store konsekvenser dersom en medarbeider utvikler sykdom offshore. Et mulig scenario kan for eksempel være at en oljeplattform kan måtte stenge produksjon dersom det oppstår et tilfelle og en må innføre isolering på plattformen (vansker med transport, problem med å opprettholde beredskap, redusert tilgjengelighet for transport til sykehus mv).  
Noen av virksomhetene har i tillegg innført hjemmekontor 14 dager etter opphold i område med aktiv spredning.  Dette baserer seg også på en konsekvensvurdering.

Hva skal ansatte som er smitteutsatt og har symptomer gjøre? (råd fra FHI)

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse
-Ring fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117 

 • Symptomer-Hoste
 • Feber
 • Pustevansker

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:-Har vært i et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene.
-Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene. Se oversikt for områder med vedvarende spredning av coronaviruset

For ansatte som har vært i områder med pågående smitte de siste 14 dager og som ikke har symptomer: 
Folkehelseinstituttet: Ingen restriksjoner med tanke på sosial omgang, inkludert jobb, etter opphold i land med pågående smittespredning såfremt en ikke har symptomer eller har hatt nærkontakt med en som er bekreftet syk. Se mer info under og på FHI sine hjemmesider.

Enkelte virksomheter (bl.a. operatørselskap):

 • Ikke utreise første 14 dager etter opphold i land med pågående smittespredning.
 • For landansatte, hjemmekontor første 14 dager etter opphold i land med pågående smitte dersom ikke annet er bestemt.

En vurdering av konsekvenser vil være avgjørende for om dere velger å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger eller for eksempel mer restriktive retningslinjer.

Hvilke forebyggende tiltak bør virksomheten iverksette:

1. RisikovurderingGjennomføre en risikovurdering; har vi ansatte med spesielt høy risiko for smitte? For eksempel:

 • Helsevesen som behandler syke, ansatte med stort omfang av tett kundekontakt (ansikt til ansikt < 1 meter)
 • Ansatte som reiser til land med aktiv smittespredning (både risiko for smitte og muligheter for å bli satt i isolat i aktuelle land, få vansker med hjemreise).
 • Hvordan er forholdene tilrettelagt for å hindre smitte fra person til person i virksomheten? Håndhygiene er her viktig; samme råd som ved influensaepidemier gjelder.
 • Fremtidsplan: Prosjekter i andre land? Hvilke utfordringer vil en møte?
 • Hvilke effekter vil et svært høyt sykefravær i en periode kunne få? Hvordan redusere konsekvenser av fraværet? Vurdere muligheter for hjemmekontor for ansatte som er i karantene fordi de er nærkontakter.
  AktiMed kan bidra med støtte til slike risikovurderinger.

2. Generelle tiltak i virksomheten

 • Vurdere muligheter for god håndhygiene, inkludert for eksempel spritdispensere.
 • Verneutstyr som åndedrettsvern, briller, engangsdresser anbefales pt. kun for ansatte som undersøker mistenkte tilfeller, dvs. i hovedsak leger/lab-personell og pleiepersonell som skal ha nær-kontakt med mistenkte tilfeller (vært utsatt for smitte og har symptomer).  
 • Tydelige retningslinjer – herunder for eksempel tydelig beslutning om at en følger de nasjonale retningslinjene, eller at en enda mer restriktiv linje enn nasjonale retningslinjer.

Hva kan BHT bistå med?

1.   Bistå med rådgivning i forhold til risikovurdering og interne retningslinjer. AktiMed har leger og andre medarbeidere som arbeider kontinuerlig med disse utfordringene.

2.   Bistå med rådgivning i enkelttilfeller. Det er imidlertid det offentlige helsevesenet med kommunelege/smittevernlege som har ansvar for det totale smittevernet i kommunene. Herunder også hvordan undersøkelse og oppfølging skal skje – inkludert prøvetaking, smitteoppsporing, isolering mv. Kommunelegen gir minimumskrav; virksomhetene kan ha mer restriktive retningslinjer.

Kan BHT bistå med prøvetaking på ansatte som har vært på reise?
BHT kan pt. ikke bistå med prøvetaking av ansatte som har vært på reise. Prøvetaking er i dag strengt regulert og skal avtales med kommunelege/smittevernlege og Folkehelseinstituttet. Flere steder skjer prøvetaking kun på sykehus. Det er viktig at man ikke møter opp fysisk på legekontor eller bedriftshelsetjeneste dersom man mistenker at man kan være smittet. Ring fastlege eller kommunal legevakt tlf. 116 117

Hvordan skal en forholde seg til jobbreiser nå og fremover?
Sannsynligheten for at den internasjonale smittesituasjonen vil forverre seg er stor, men det er stor usikkerhet. Et tidsaspekt på 3-4 måneder før smitterisikoen er på topp er sannsynlig. Dvs. at en alt nå bør tenke langsiktig i forhold til reiseaktivitet og hvordan en kan mestre en situasjon med reduserte muligheter for reise internasjonalt.  AktiMed følger med på den internasjonale situasjonen dels gjennom nært samarbeid med vår Internasjonale partner International SOS, og vi kan gi råd om dette. International SOS har et internasjonalt apparat med 12 000 ansatte og kan være en viktig ressurs for virksomheter som må reise internasjonalt og kan komme opp i situasjoner med behov for både medisinsk støtte og rådgivning knyttet til medisinske og sikkerhetsmessige forhold. For direkte støtte fra International SOS må en ha egen avtale med dem.

Kontakt oss
For mer informasjon ta kontakt med din lokale rådgiver eller vårt sentralbord 974 09910 eller på email til post@aktimed.no. Du vil da bli satt i kontakt med rådgivere som arbeider spesielt med disse problemstillingene.